TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerTataristan
Ислам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасы Административ советыныћ XXVII утырышы Казанда була

(Казан, 8 июнь, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). Ислам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасыныћ башкарма органы булган Административ советка Мђккђ, Истанбул, Анкара, Тунис, Дђмђшкъ, Тђџран, Куала-Лумпур кебек Ислам иллђре башкалалары џђм ић зур шђџђрлђренећ 25се керђ. Гомумђн, Азия, Африка, Европа, Кљньяк Америка кыйтгаларындагы Ислам конференциясе оешмасында ђгъза булып торган 54 илнећ 140тан артык башкала џђм зур шђџђре аныћ составына кергђн. Шулай ук аныћ эшендђ 6 илнећ 8 шђџђре књзђтњче сыйфатында катнаша. Штаб-квартирасы Мђккђдђ булган ђлеге оешманыћ генераль секретаре – Омар Абдулла Кади. Оешманыћ рђсми теле - гарђп, инглиз, француз теллђре, ул составындагы иллђрнећ взнослары џђм оешманыћ инвестициялђре хисабына финанслана (ягъни хљкњмђтнеке булмаган џђм эшчђнлеге коммерциягђ корылмаган халыкара оешма). Шушы оешма составындагы иллђрнећ берсендђ елына бер њткђрелђ торган ђлеге совет утырышында административ, финанс џђм оештыру эшлђренђ бђйле мђсьђлђлђр карала, утырыш ул оешмага кергђн иллђрнећ берсендђ уздырыла.
Ислам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасы Административ советыныћ XXVII утырышы быел 16-18 июнь кљннђрендђ, Россия Федерациясендђ беренче тапкыр буларак, анда 1992 елдан бирле књзђтњче сыйфатында катнашкан Казанда уздырылачак. Ђлеге халыкара чарада 300лђп кеше катнашыр дип кљтелђ. Шул ућайдан ђзерлђнгђн кабул итњ программасына бу оешма ђгъзалары булган муниципалитетларныћ ућышлары яктыртылган књргђзмђ, Административ советныћ эшче сессиялђре, интерактив хезмђттђшлек комитеты утырышы, аерым очрашулар, мђдђни чаралар кертелгђн. 
Бњген мэриядђ њткђрелгђн «дњшђмбе кићђшмђсе»ндђ Казан мэры Илсур Метшин хђбђр иткђнчђ, Казанда уздырылачак бу чара Ислам дљньясы иллђре џђм шђџђрлђре белђн Татарстан арасындагы хезмђттђшлекне њстерњгђ, Татарстан белђн Россиянећ халыкара кићлектђге урыннарын ныгытуга юнђлтелђ.

 
Казанда мљселман басмалары књргђзмђ-ярминкђсе ачыла
(Казан, 8 июнь, “Татар-информ”). Иртђгђ Казанда Икенче Бљтенроссия Ислам китаплары књргђзмђсе ачыла. “Мђрќани” мђчетеннђн алынган мђгълњматларга караганда, Россия мљселман нђшриятларын џђм укучыларны бер-берлђренђ якынайту, таныштыру максатын књздђ тоткан ђлеге чара, “Сад” нђшрияты белђн Казан шђџђре мљхтђсибђте тарафыннан оештырыла џђм 14 июньгђ кадђр эшлђячђк.
Књргђзмђдђ “Сад”, “Умма”, “Ансар”, “Новый Свет”, “Муслим медиа-пресс”, “Харун Йахья”, “Исламский Мир” — Мђскђњ, шулай ук Санкт-Петербургныћ “Диля”, Тњбђн Новгородныћ — “Мђдинђ” џђм Казанныћ “Иман” нђшриятлары катнашыр дип кљтелђ.
Чара башкаланыћ “Мђрќани” мђчете ишегалдында оештырыла.
 
“Татар-информ” мђгълњмат агентлыгына – 19 ел
(Казан, 6 июнь, «Татар-информ»). Бњгенге кљндђ “Татар-информ” – Татарстан џђм Россия тормышы турында оператив мђгълњмат бирњче дђрђќђле џђм профессиональ чыганакларныћ берсе. Ул республиканыћ “Татмедиа” ААЌ бњлекчђлђренећ берсе. 1990 елныћ 6 июнендђ КПСС Татар љлкђ комитеты бюросы карары белђн “Татар-информ” мђгълњмат агентлыгы оештырыла.
Республиканыћ џђм Россиянећ йљзлђгђн гаммђви мђгълњмат чаралары, Россия Федерациясе, Татарстан дђњлђт хакимияте органнары, эшлекле даирђлђр џђм иќтимагый оешмалар вђкиллђре агентлык мђгълњматлары белђн файдалана. Њзхђбђрчелђр челтђре, гаммђви мђгълњмат чаралары џђм иќтимагый оешмалар белђн ќайга салынган мђгълњмат алмашу системасы “Татар-информ” мђгълњмат агентлыгына республика, ил тљбђклђре џђм татар диаспорасы тормышы турындагы хђбђрлђрне оператив таратырга мљмкинлек бирђ.
Бњген реаль вакыт режимында “Татар-информ” сайтында кљн саен агентлыкныћ Татарстанныћ зур шђџђрлђре, Мђскђњ, Санкт-Петербург, Идел буе, Урал, Ерак Кљнчыгыш, БДБ џђм Балтыйк буе иллђрендђге хђбђрчелђрнећ 250–300дђн артык оператив мђгълњматлары урнаштырыла, танылган сђясђтчелђр, дђњлђт џђм ќђмгыять эшлеклелђренећ агымдагы вакыйгалар буенча шђрехлђре, татарстанлыларныћ, актуаль мђсьђлђлђр буенча фикерлђре урын ала.
“Татар-информ” мђгълњмат агентлыгы иќтимагый-сђяси, икътисади, фђнни, финанс мђгълњматларны рус, татар, инглиз телендђ тарата.
Бњген “Татар-информ” мђгълњмат агентлыгын генераль директор Леонид Толчинский ќитђкли башлаганга 4 ел тула.
 
Казанда тљрки халыкларныћ “Нђњрњз” IX Халыкара театр фестивале старт алды
(Казан, 4 июнь, “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова). Тљрки халыкларныћ “Нђњрњз” дип исемлђнгђн IX Халыкара театр фестивале кичђ чараныћ ђлђмен књтђрњдђн башланып китте. Аннары исђ Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театры фойесында татар театр сђнгатенђ нигез салучы Ильяс Кудашев-Ашказарскийныћ тууына 125 ел тулу ућаеннан, бронза џђйкђл ачылды. Аныћ авторы — Мђскђњдђ яшђп иќат итњче якташыбыз, сынчы Кадыйм Ќђмитов. Чарада ТР Премьер-министры урынбасары — мђдђният министры Зилђ Вђлиева катнашты џђм анда Санкт-Петербургтан И.Кудашев-Ашказарскийныћ оныгы Нђзирђ ханым да килгђн иде.
Зилђ Вђлиева њзенећ чыгышында И.Кудашев-Ашказарскийга ачылган џђйкђлнећ моннан 100 ел элек татар сђнгате љчен янып йљргђн яшь артистка рђхмђт билгесе булуын билгелђп њтте. Њз чиратында, ул актерныћ беренче татар труппалары, шул исђптђн “Сђйяр” тљркеме белђн дђ эшлђвен ђйтеп узды.
Билгеле булганча, быелгы фестивальдђ татар театрлары белђн бергђ, Кыргызстан, Казакъстан, Чуашстан, Тљркия, Ђзђрбђйќан, Якутия, Хакасия, Алтай коллективлары чыгыш ясый. Кичђ алар бай тарихка ия булган Г.Камал театры сђхнђсенђ ќыелды.
Фестивальнећ ачылыш тантанасында Зилђ Вђлиева Г.Камал театрыныћ барлык тљрки халыклар театрларын бер сђхнђгђ сыйдыра алуына басым ясап, чараны 4 елга бер тњгел, ђ 2 елга бер уздыру кирђклегенђ басым ясады. Џђм РФ Мђдђният министры Александр Авдеевныћ котлау телеграммасын укып ирештерде.
Фестивальнћ директоры Дюсен Касеинов исђ 1989 елда башланып киткђн “Нђњрњз” фестиваленећ Казанда еш тукталуына џђм аныћ урынлы икђнлегенђ басым ясап, Татарстан башкаласыныћ Ауразия кићлегендђ џђм тљрки халыклар дљньясында мђдђни њзђклђрнећ берсе булуын да билгелђп њтте.
Алдагы еллардан аермалы буларак, коллективларныћ чыгышына театр тђнкыйтьчелђре бђя бирђчђк. Ђлеге коллегиянећ рђисе — Анна Степанова (Мђскђњ). “Тђнкыйтьчелђрне бик љнђп бетермилђр, - ди Анна Анатольевна шаярып, залдагыларны беркадђр шаккаттырып, сђхнђ тљбеннђн књтђрелгђн тђнкыйтьчелђргђ ымлап. — Лђкин без театр коллективлары файдасына эш итђчђкбез џђм гадел фикер йљртњ — тљп бурычыбыз булып тора”.
Тантаналы ачылыштан соћ, М.Фђйзи исемендђге Оренбург Татар дђњлђт драма театры “Без унике кыз идек” (А.Гыйлђќев) дигђн спектакль белђн чыгыш ясады.
Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк: фестиваль кысаларындагы спектакльлђр 6 сђхнђдђ — Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театры сђхнђлђрендђ, Г.Кариев исемендђге Казан Татар дђњлђт яшь тамашачы театрында, Казан дђњлђт Яшь тамашачы театрында, В.Качалов исемендђге Казан дђњлђт академия рус зур драма театрында, “Ђкият” курчак театрында тђкъдим ителђ.
 
«Нђњрњз» IX Халыкара тљрки халыклар театр фестивале 3-5 июньдђ њткђрелђчђк

(Казан, 20 май, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). Илнећ театр эшлеклелђре берлеге карары белђн 1998 елдан башлап тарихын яза башлаган «Нђњрњз» Халыкара тљрки халыклар фестивале башта Урта Азия республикалары џђм Казакъстанда 5 ел рђттђн њткђрелђ килеп, союздаш республикалар таркалганнан соћ сњлпђнлђнеп, тараеп калган иде. Татарстан ќитђкчелеге инициативасы белђн 1998 елдан 4 елга бер тапкыр Казанда уздырыла торган ђлеге фестивальныћ 9 нчысы быел 3-5 июньдђ булачак. Лђкин килђчђктђ аны ешрак - 2 елга бер њткђрњ књздђ тотыла.
Бњген Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театрыныћ Кече залында њткђрелгђн матбугат конференциясендђ фестивальныћ оештыру комитеты рђисе, Камал театры директоры Шамил Закиров ђнђ шулай дип белдерде. «Нђњрњз» IX Халыкара тљрки халыклар театр фестивале њзенећ югары дђрђќђсен расларга тиеш. Моныћ љчен аныћ программасы кићђйтелгђн, љстђмђ чаралар каралган, элеккегелђреннђн аермалы яклары булдырылган. Аныћ кысаларында тљрки халыклар драматургиясе џђм режиссурасыныћ актуаль мђсьђлђлђре буенча «тњгђрђк љстђл» њткђрелђчђк, Россия џђм чит иллђрнећ ђйдђп баручы театр эшлеклелђре мастер-класслар књрсђтђчђк. Быел Россия џђм чит иллђрнећ 11 коллективы 22 спектакль тђкъдим итђчђк. Театр бђйрђмендђ катнашучылар џђм кунак сыйфатында килњчелђр 350лђп була, VIP-песоналар да кљтелђ.
«Башка еллардан аермалы буларак, фестивальныћ быелгысы, тљрки театрлар арасында тугандашлык џђм конструктив иќади аралашуны ныгыту максатында, фестиваль программасында жюри булмый, номинациялђр буенча призлар бирелми, ягъни театрлар арасында конкурс њткђрелми, чљнки театрларыныћ эшлђњ шартлар бер њк булмаган тљрки дљньяда бу алым нђтиќђле тњгел», - диде Камал театрыныћ баш режиссеры Фђрит Бикчђнтђев. Аныћ каравы, театр тђнкыйтьчелђре коллегиясе кљчђйтелђ, аныћ составына Россия, якын џђм ерак чит иллђр театр сђнгате љлкђсендђге ђйдђп баручы белгечлђре кертелђ. Шул хакта игълан итеп, театр тђнкыйтьчесе Нияз Игъламов фестивальныћ уникальлеге, идеологиясе ягыннан ђџђмияте гаять зур булуын басым ясап ђйтте. Аныћ сњзлђренчђ, кайбер љлкђлђрдђге милли театрларда спектакльлђр 2 телдђ уйнала, бу хђл яшьлђрдђ милли телне љйрђнњгђ ихтыяќны киметђ, алга таба да болай барса, тљрки телле театрлар 250 еллык тарихы булган рус театрлары файдасына оттырачак. Шуны исђпкђ алып, оештыручылар бу юлы фестивальга тљрки халыклар телендђ уйный торган курчак театрлары да катнашуны хуп књргђн. Књбрђк халыкны ќђлеп итњ максатында, 4 июнь кљнне Г.Камал исемендђге театр бинасы каршындагы мђйданда Бишкђк шђџђренећ Яшел театры кичен ачык џавада спектакль куячак. Спектакльлђр исђ фестиваль барышында Казанныћ 5 мђйданчыгында узачак.
РФ Мђдђният министрлыгы, РФ Театр ђџеллђре берлеге, ТР Мђдђният министрлыгы, ТР Театр ђџеллђре берлеге, тљрки мђдђният џђм сђнгатьне бергђлђп њстерњ буенча «ТЉРКСОЙ» халыкара оешмасы «Нђњрњз» фестивален гамђлгђ куючылар буларак билгеле. Фестивальныћ бюджеты 4 млн. сум тирђсе, шуныћ 1 млн. 600 сумын Россия Мђдђният министрлыгы, 380 мећ сумын Россия Театр ђџеллђре берлеге бирђ.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 14
  TKA 2008