TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerРФ џђм Тљркия арасындагы парламентара хезмђттђшлек активлашты, дип саный Борис Грызлов

Казан, 13 февраль, «Татар-информ»). Россия белђн Тљркия арасындагы дустанђ мљнђсђбђтлђр парламентара хезмђттђшлектђ чагыла, анысы соћгы елларда сизелерлек активлашты. Бу хакта бњген Тљркия Президенты Абдуллах Гюль белђн очрашуда Дђњлђт Думасы Рђисе Борис Грызлов белдерде. РФ белђн Тљркиянећ хезмђттђшлеге књп планлы характерда, ике илнећ позициясе мљџим мђсьђлђлђр буенча туры килђ яки бер-берсенђ якын, дип билгелђп њтте Грызлов. “Парламентарийлар бу процесска кулдан килгђн кадђр хезмђт куялар”, - дип ассызыклады спикер џђм 2006 елда Тљркия парламенты делегациясенећ РФга эш сђфђре белђн килњен, ђ 2008 елда Россия парламентарийлары Тљркиядђ булуларын искђ тљшереп њтте. “Делегациялђр белђн алмашу даими булыр, дип ышанам”, - диде Грызлов.
Дђњлђт Думасы Рђисе сњзлђренчђ, Россия-Тљркия сђяси диалогыныћ югары дђрђќђдђ булуы ике яклы икътисади элемтђлђрне кићђйтњгђ ућай йогынты ясый. Россия белђн Тљркия арасындагы сђњдђ ђйлђнеше ел саен берничђ миллиард долларга арта џђм 2008 елда 38 миллиард сумга ќиткђн, дип билгелђп њтте Грызлов. Бу хакта edinros.ru.
хђбђр итђ.
Искђ тљшереп њтђбез, Тљркия Президенты Абдуллах Гюль љч кљнлек дђњлђт визиты белђн Россиягђ килде. Ул РФ Президенты Дмитрий Медведев џђм Премьер-министр Владимир Путин белђн сљйлђшњлђр алып барачак. Моннан тыш, Гюль ике илнећ сђњдђ-сђнђгать палаталары оештырган бизнес-форумда катнаша, аннары Казанга китђчђк.

RF häm Törkiä arasındağı parlamentara xezmättäşlek aktivlaştı, dip sanıy Boris Grıyzlov

(Qazan, 13 fevral', «Tatar-inform»). Rossiä belän Törkiä arasındağı dustanä mönäsäbätlär parlamentara xezmättäşlektä çağıla, anısı soñğı yıllarda sizelerlek aktivlaştı. Bu xaqta bügen Törkiä Prezidentı Abdullax Gyul' belän oçraşuda Däwlät Duması Räise Boris Grıyzlov belderde.
RF belän Törkiäneñ xezmättäşlege küp planlı xarakterda, ike ilneñ pozitsiäse möhim mäs'älälär buyınça turı kilä yäki ber-bersenä yaqın, dip bilgeläp ütte Grıyzlov. “Parlamentariylar bu protsessqa quldan kilgän qadär xezmät quyalar”, - dip assızıqladı spiker häm 2006 yılda Törkiä parlamentı delegatsiäseneñ RFğa eş säfäre belän kilüen, ä 2008 yılda Rossiä parlamentariyları Törkiädä buluların iskä töşerep ütte. “Delegatsiälär belän almaşu daimi bulır, dip ışanam”, - dide Grıyzlov.
Däwlät Duması Räise süzlärençä, Rossiä-Törkiä säyäsi dialogınıñ yuğarı däräcädä buluı ike yaklı iqtisadi elemtälärne kiñäytügä uñay yoğıntı yasıy. Rossiä belän Törkiä arasındağı säwdä äyläneşe yıl sayın berniçä milliard dollarğa arta häm 2008 yılda 38 milliard sumğa citkän, dip bilgeläp ütte Grıyzlov. Bu xaqta edinros.ru.
xäbär itä.
İskä töşerep ütäbez, Törkiä Prezidentı Abdullax Gyul' öç könlek däwlät vizitı belän Rossiägä kilde. Ul RF Prezidentı Dmitriy Medvedev häm Prem'yer-ministr Vladimir Putin belän söyläşülär alıp baraçaq. Monnan tış, Gyul' ike ilneñ säwdä-sänäğät palataları oyıştırğan biznes-forumda qatnaşa, annarı Qazanğa kitäçäk.

 
  TKA 2008