TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerТР ил књлђмендђ цифрлы телевидение проектын гамђлгђ ашыруныћ беренче этабына кертелђ

(Казан, 13 февраль, “Татар-информ”, Айгљл Фђхретдинова). Гамђлдђге аналоглы системаны саклап, телерадиоканаллар санын арттыру чыгымнары бњген њзен акламый. Шућа хђзер ил књлђмендђ цифрлы технологиялђрне њстерњгђ зур игътибар бирелђ. Аныћ максаты - халыкны књп каналлы џђм сыйфатлы теле-радиотапшырулар белђн тђэмин итњ. Бу хакта бњген ТР Мђгълњматлаштыру џђм элемтђ министрлыгыныћ коллегия утырышында да сњз булды.
Билгеле булганча, бњгенге кљндђ “РФ Цифрлы телерадиотапшыруларны њстерњ” дигђн федераль программа инде ђзер. Шушы кљннђрдђ ул РФ Тљбђклђр њсеше министрлыгында расланган. “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП генераль директоры урынбасары Сергей Трубицин белдергђнчђ, аны гамђлгђ ашыруныћ беренче этабында халыкка 9-10 федераль каналдан торган тњлђњсез пакет тђкъдим ителђчђк. Алга таба цифрлы каналларны эченђ алган тагын ике пакетны гамђлгђ кертњ нияте бар. Алары инде тљбђклђр катнашында, алар ихтыяќыннан чыгып формалаштырылачак. Бу проектны гамђлгђ ашыру алга таба гражданнарга цифрлы телевидение ярдђмендђ 24 тњлђњсез канал карау мљмкинлеге бирђ. 2009 елда барлык субъектлар њзлђрендђ цифрлы телевидениене њстерњ программаларын эшлђргђ тиеш.
Узган ел “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП белђн Татарстан Хљкњмђте арасында республика территориясендђ цифрлы телевидениене њстрерњ турындагы килешњ имзаланган иде. “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП ќитђкчесе белдергђнчђ, Татарстан ил књлђмендђ цифрлы телевидение проектын гамђлгђ ашыруныћ беренче этабына кертелђ. Ул 2010-2012 елларны эченђ ала. Быел Татарстанда “2009-2015 елларга ТР Цифрлы телевидениене оештыру” максатчан программасы эшлђнђчђк. Быел шулай ук гамђлдђге антенна хуќалыкларын модернизациялђњ, программалар пакетын республика, муниципаль эчтђлек белђн баету, республика программалары кысаларында аларны финанслауны оештыру юллары эзлђнђчђк. Шулай ук авыл районнарында цифрлы телевидениенећ тђќрибђ зоналары челтђре кићђйтелђчђк.

TR il külämendä sifrlı televidenie proektın ğamälgä aşırunıñ berençe etabına kertelä

(Qazan, 13 fevral', “Tatar-inform”, Aygöl Fäxretdinowa). Ğamäldäge analoglı sistemanı saqlap, teleradiokanallar sanın arttıru çığımnarı bügen üzen aqlamıy. Şuña xäzer il külämendä sifrlı texnologiälärne üsterügä zur iğtibar birelä. Anıñ maqsatı - xalıqnı küp kanallı häm sıyfatlı tele-radiotapşırular belän tä'min itü. Bu xaqta bügen TR Mäğlümatlaştıru häm elemtä ministrlığınıñ kollegiä utırışında da süz buldı.
Bilgele bulğança, bügenge köndä “RF Sifrlı teleradiotapşıyrularnı üsterü” digän federal' programma inde äzer. Şuşı könnärdä ul RF Töbäklär üseşe ministrlıygında raslanğan. “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP general' direktorı urınbasarı Sergey Trubitsin beldergänçä, anı ğamälgä aşırunıñ berençe etabında xalıqqa 9-10 federal' kanaldan torğan tüläwsez paket täqdim iteläçäk. Alğa taba sifrlı kanallarnı eçenä alğan tağın ike paketnı ğamälgä kertü niäte bar. Aları inde töbäklär qatnaşında, alar ixtıäcınnan çığıp formalaştırılaçaq. Bu proektnı ğamälgä aşıru alğa taba grajdannarğa sifrlı televidenie yärdämendä 24 tüläwsez kanal qaraw mömkinlege birä. 2009 yılda barlıq subyektlar üzlärendä sifrlı televideniene üsterü programmaların eşlärgä tieş.
Uzğan yıl “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP belän Tatarstan Xökümäte arasında respubliqa territoriäsendä sifrlı televideniene üstrerü turındağı kileşü imzalanğan ide. “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP citäkçese beldergänçä, Tatarstan il külämendä sifrlı televidenie proektın ğamälgä aşırunıñ berençe etabına kertelä. Ul 2010-2012 yıllarnı eçenä ala. Bıyıl Tatarstanda “2009-2015 yıllarğa TR Sifrlı televideniene oyıştıru” maqsatçan programması eşlänäçäk. Bıyıl şulay uq ğamäldäge antenna xucalıqların modernizatsiäläü, programmalar paketın respubliqa, munitsipal' eçtälek belän bayıtu, respubliqa programmaları qısalarında alarnı finanslawnı oyıştıru yulları ezlänäçäk. Şulay uq awıl rayonnarında sifrlı televidenieneñ täcribä zonaları çeltäre kiñäyteläçäk.

 
  TKA 2008