TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerТатарстан белђн Тљркия арасында икътисади мљнђсђбђтлђрне ныгытуга тагын бер адым ясалды

(Казан, 14 февраль, “Татар-информ”, Айгљл Фђхретдинова). Бњген Татарстан-Тљркия эшлекле форумы алдыннан ике республика арасындагы икътисади мљнђсђбђтлђрне ныгытуга тагын бер адым ясалды – 3 мљџим документ имзаланды. Документларныћ икесе “Алабуга” МИЗ белђн Тљркиянећ ике компаниясе арасында тљзелгђн Ниятлђр турындагы Беркетмђ.
Ђле моннан бер ай элек кенђ Татарстанда Тљркиянећ агач эшкђртњне њстерњ буенча танылган “Kastamonu Entegre” компаниясе директоры Онур Гювен визит белђн булып киткђн иде. Аныћ барышында Татарстан территориясендђ ђлеге компаниянећ ДСП, ламинат такталар ќитештерњ буенча заводын урнаштыру мљмкинлеклђре каралды. Ђ бњген Президент Абдуллах Гюль ќитђкчелегендђге Тљркия Республикасы дђњлђт делегациясенећ Татарстанга рђсми визиты барышында, ТР Премьер- министры Рљстђм Мићнеханов белђн Тљркия Республикасыныћ Дђњлђт министры Кюршат Тюзмен катнашында ђлеге тљрек компаниясе белђн “Алабуга” МИЗ арасында Ниятлђр Беркетмђсенђ кул куелды. Аны Татарстан ягыннан Махсус икътисади зоналар белђн идарђ буенча Федераль агентлыкныћ ТР идарђсе ќитђкчесе Игорь Носов, Тљркия ягыннан “Kastamonu Entegre” компаниясе директоры Онур Гювен имзалады. Ђлеге документ нигезендђ тљрек компаниясе “Алабуга” территориясендђ агач продукциясе ќитештерњ производствосын тљзиячђк. Аны гамђлгђ ашыруныћ беренче этабында “Kastamonu Entegre” 100 млн. доллар инвестициялђр кертђчђк. Ђлеге проектныћ ќитештерњ куђте елына 350 мећ тонна продукция ќитештерњ мљмкинлеген бирђ.
Алабуга” МИЗ белђн “Тракья Джам Санайи” тљрек компаниясе арасында тљзелгђн Ниятлђр турындагы Беркетмђне Игорь Носов белђн ђлеге компаниянећ Директорлар советы рђисе Гљлсем Азери имзалады. Татарстан Хљкњмђте башлыгы белдергђнчђ, бу ике тљрек компаниясе “Алабуга” МИЗ да шул рђвешле югары технологик производстолар урнаштыруга барлыгы 200 млн. евро инвестициялђр салачак.
Корстон” кунакханђ-сђњдђ комплексында имзаланган документларныћ љченчесе “Яшел Њзђн фанера заводы” ААЌ белђн Тљркиянећ “Bersey” компаниясе арасында тљзелде. Ул агачэшкђртњ производствосы калдыкларын утильлђштерњ љчен энергетика ќиџазларын сатып алуга кагылышлы килешњ.
Рљстђм Мићнеханов билгелђп узганча, Тљркия бњген Татарстанныћ сђњдђ партнерлары арасында беренче урында тора. Аныћ фикеренчђ, соћгы 3 елда ике арадагы сђњдђ ђйлђнеше књлђменећ 2,5 тапкырга артуы эре файдалы проектларны гамђлгђ ашырырга мљмкинлеклђр ача. Премьер-министр белдергђнчђ, бу кризис шартларында аеруча мљџим. Бу форум Татарстан, Тљркия арасындагы яћа проектларга џђм инициативаларга юл ачар дигђн ышаныч белдерде ул.

 
  TKA 2008