TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerКазан Кремлендђ Тљркия Президенты белђн Татарстан Президенты сљйлђшњлђр алып барды

(Казан, 14 февраль, "Татар-информ", Сергей Семеркин). Бњген Казан Кремлендђ Тљркия Президенты Абдуллах Гюль белђн Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев сљйлђшњлђр алып барды.
Башта ТР Президенты резиденциясенећ Камин залында Тљркия Президенты белђн Татарстан Президентыныћ ике яклы очрашуы булды. Минтимер Шђймиев Тљркия Президентына Россиягђ дђњлђт визиты кысаларында Татарстанга килње љчен рђхмђт белдерде. Аныћ сњзлђренчђ, Татарстан белђн Тљркия арасында књптђннђн тарихи элемтђлђр урнашкан. Россия белђн Тљркия арасында бик яхшы мљнђсђбђтлђр џђм бу элемтђлђрне кићђйтњ мљмкинлеге ача. Татарстан Президенты ике як љчен дђ файдалы хезмђттђшлек кићђйтелђчђк, дип ышаныч белдерде.
Абдуллах Гюль Россиягђ дђњлђт визиты кысаларында Татарстанга килњче беренче Тљркия Президенты булуы зур шатлык џђм хљрмђт, дип белдерде. Татарстан белђн Тљркияне мђдђни џђм тарихи элемтђлђр берлђштерђ џђм бу Тљркия белђн Россия арасында њзенчђлекле књпер булып тора.
Татарстанда књзђтелгђн хђллђр нык канђгатьлек хисе бирђ. Сездђ сђнђгать њсеш алган, Татарстан дљньяви икътисадта њз урынын булдыру љчен зур адымнар ясый”, - дип билгелђп њтте Тљркия Президенты.
Камин залында очрашудан соћ Колонналы залда Тљркия делегациясе ђгъзалары џђм Татарстан вђкиллђре катнашында сљйлђшњлђр њтте. Анда Тљркиянећ тышкы эшлђр министры Али Бабадќан, Тљркиянећ дђњлђт министры Кюршат Тюзмен, энергетика џђм табигый ресурслар министры Хильми Гюлер, Тљркиянећ Россиядђге Гадђттђн тыш џђм Тулы вђкалђтле Илчесе Хђлил Акынджы, ТР Премьер-министры Рљстђм Мићнеханов, ТР Дђњлђр Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин, ТР Президент Аппараты ќитђкчесе Юрий Камалтынов, Татарстан Президентыныћ Тышкы элемтђлђр департаменты директоры Тимур Акулов, Казан мэры Илсур Метшин џђм башка рђсми затлар катнашты.
Беренче тапкыр шундый югары дђрђќђдђ Татарстанга килњегез џђм безгђ тирђн ихтирам књрсђткђнегез љчен бљтен халык исеменнђн тагын бер кат рђхмђт белдерђм”, - дип билгелђп њтте Минтимер Шђймиев њзенећ сђламлђњ чыгышында. Аныћ сњзлђренчђ, Тљркиядђ Татарстан њз элемтђлђрен кићђйтсен љчен бљтен шартлар да тудырылган. Тљркия Хљкњмђте џђм эре компаниялђр ќитђкчелђре белђн дђ шђхси танышлык бар. Бу элемтђлђр ныгытылачак џђм аћа дљньяви финанс кризисы комачауламаячак.
Республика Илбашы Татарстан њсеш алган тљбђк, дип белдерде. Перспективалы мђсьђлђлђрнећ берсе – кече џђм урта бизнеска мљмкин кадђр књбрђк кешене ќђлеп итњ. “Бездђ халык белемле, ђгђр аларны реаль бизнеска ќђлеп итеп булса, њсеш љчен зур потенциал булачак”, - дип билгелђп њтте ул.
Минтимер Шђймиев мђдђни элемтђлђрне ныгыту љчен Тљркиядђ Татарстанныћ мђдђни њзђген, ђ Татарстанда Тљркия мђдђни њзђген оештырырга тђкъдим итте. Ул Казанда Тљркиянећ Генераль консуллыгы пђйда булу, Татарстан љчен генђ тњгел, ђ РФныћ књрше тљбђклђре љчен дђ мљџим роль уйнады, дип билгелђп њтте.
Абдуллах Гюль Казанда беренче булып Тљркиянећ Россиядђге Генераль консуллыгын булдыру Тљркия белђн Татарстан арасындагы њзенчђлекле элемтђ булуына дђлил булып тора, - дип ассызыклады. Бњген Татарстан-Тљркия бизнес-форумында Татарстан белђн Тљркия арасындагы хезмђттђшлек буенча тљгђл эшлђр белдерелде. “Без бу уртак эшне њстерергђ - сђњдђ џђм инвестициялђр књлђмен арттырырга тиеш”, - диде ул.

Тљркия Президенты Мђскђњдђ сљйлђшњлђрдђ Тљркиядђ Россиянећ мђдђни њзђген, ђ Россиядђ Тљркия мђдђни њзђген оештыру мђсьђлђсе буенча фикер алышынды, дип белдерде. “Без Тљркиядђ Татарстанныћ мђдђни њзђген, ђ Татарстанда Тљркия мђдђни њзђген оештыруга да ућай карыйбыз”, - диде Абдуллах Гюль.
Казан Кремлендђ сљйлђшњлђр тђмамлангач, Тљркия џђм Татарстан Президентлары Татарстан белђн Тљркия гаммђви мђгълњмат чаралары вђкиллђре белђн аралашты.
Минтимер Шђймиев 2008 елда Тљркия белђн Татарстан арасында тауар ђйлђнеше 2 тапкыр артты џђм 3 миллиардка якын АКШ доллары тђшкил итте, дип белдерде. Тљркия ТР территориясендђ чит ил капиталы белђн теркђлгђн предприятиелђр саны буенча беренче урында тора. Тљркия компаниялђре тарафыннан Казанныћ 1000 еллыгына ђзерлек буенча зур књлђмдђ эшлђр башкарылды. Республикада Тљркиянећ эре џђм танылган компаниялђре пђйда була. Бу љлкђдђ Тљркиянећ Россиядђге илчелеге џђм Тљркиянећ Казандагы Генераль консуллыгы зур роль уйный.
Тљркиянећ кунакчыл курортларын татарстанлылар њз итђ. Якынча мђгълњматлар буенча, 2008 елда 100 мећнђн артык татарстанлы Тљркия курортларында ял иткђн. Без Казаннан Анталия џђм Истанбулга авиарейслар санын арттыру турында сљйлђшњлђр алып барачакбыз”, - дип белдерде Татарстан Президенты.
Татарстан белђн Тљркияне 2011 елда Универсиада Тљркия шђџђре Эрзурумда, ђ 2013 елдагы Универсиада Казанда њткђрелње дђ берлђштерђ. Татарстан белђн Тљркия бу љлкђдђ хезмђттђшлек итђчђк.
Безнећ халыкны мђдђният, уртак традициялђр, бер-берсенђ якын тел џђм бер дин берлђштерђ. Без шулай ук Ислам конференция оешмасы, ИРСИКА, ТЮРКСОЙ кысаларында хезмђттђшлек мљмкинлеклђрен файдаланабыз џђм килђчђктђ дђ шулай эшлђячђкбез. Татарстан белђн Тљркия арасындагы џђр яклы элемтђлђр ныгытылачак”, - дип белдерде Минтимер Шђймиев.

Абдуллах Гюль шулай ук икътисад, мђдђният џђм фђн љлкђсендђ Татарстан белђн Тљркия арасында хезмђттђшлек њсњенђ љмет белдерде. Татарстан белђн элемтђлђрне њстерњ Россия белђн дустанђ мљнђсђбђтлђр урнаштыру љчен мљџим чара булды. Тљркия компаниялђре Татарстан территориясендђ ућышлы эшли. Моныћ белђн бђйле рђвештђ, Тљркия Президенты ТР Президенты белђн республика Премьер-министрына Тљркия компаниялђренђ ышаныч белдергђннђре љчен рђхмђт белдерде.
Абдуллах Гюль машина тљзелеше џђм нефть химиясе љлкђсендђ Татарстанныћ ућышларын билгелђп њтте џђм Тљркия эшмђкђрлђренђ Татарстан бизнесы белђн эшлекле элемтђлђрне ќайга салу џђм кићђйтњдђ ућышлар телђде.
Тљркия Президенты џђм Татарстан Президенты сљйлђшњлђр тђмамлангач, Казан Кремлен карадылар. Алар Благовещенский соборында булдылар, анда президентларны Казан џђм Татарстан архиепискобы Анастасий каршы алды. Кол Шђриф мђчетендђ аларны ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе Госман хђзрђт Исхакый џђм Кол Шђриф мђчете имамы Рамил хђзрђт Юнысов каршы алды.
Абдуллах Гюль џђм Минтимер Шђймиев мђчет фонында фотога тљште.

 
  TKA 2008