1556809795_0_0_2932_1649_600x0_80_0_0_77085fdee65d5d23dedd82bb82c31559

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Nowruz baýramy mynasybetli Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan we hut öz adymdan Türkmenistanyň Hökümetine we türkmen halkyna gutlaglarymy beýan etmek hormatyna eýedirin. Soňky ýyllarda ikitaraplaýyn aragatnaşyklaryň durnukly ösüş ýagdaýy saklanýar, dürli ugurlarda özara gatnaşyklar yzygiderli giňeldilýär, bu bolsa ýurtlarymyza we halklarymyza bähbit getirýär. Men Siziň bilen bilelikde döwletlerimiziň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň strategiki hyzmatdaşlygynyň täze derejä çykarylmagyny öňe ilerletmäge taýýardyryn. Size berk jan saglyk we işleriňizde üstünlikleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw edýärin. Li Kesýan, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden

Bu makaleyi paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email