TÜRK DİLLİ HABER AJANSLARI BİRLİĞİ

(T.K.A.)

GİRİŞ

26-27 Kasım 1992’de Ankara’da toplanan; Türkçe Konuşan Ülkeler Arasında İletişimde İşbirliği Konferansı’nda aşağıda imzası bulunan ajansların kendi istekleri ile “Kurucu Üye” sıfatıyla Ajanslar Birliği oluşturması kararlaştırılmış ve tüzüğü şöyle kabul edilmiştir:

TÜZÜK

Madde 1:   Türkçe Konuşan Ülkeler arasında iletişimde işbirliği amacı ile, kısa adı T.K.A. olan Ajanslar Birliği kurulmuştur.

Madde 2:  Ajanslar Birliği’nin amacı, üyeleri arasında sürekli haber alışverişini sağlamak, telekomünikasyon olanaklarını geliştirmek, mesleki ilişkileri sıkılaştırmak ve üyelerin karşılıklı menfaatlerini korumaktır.

Madde 3 :  Birlik ortak bir bülten hazırlar ve birliğe üye ajanslar kendi lehçeleri ile haber alışverişi mekanizmasını oluşturur.

Madde 4 :   Birlik, her ülkeden bir basın ajansını üye olarak kabul eder. Üye olmak isteyen ajans, öncelikle şu şartlara cevap vermelidir:

a) Birliğin Tüzüğünü kabul etmek

b) İlgili ülkeyi mesleki anlamda temsil eden bir ajans olmak

c) Ajans olarak yayın hedefleri ve tüzüğünde ırk ve din temelli

ideolojiler bulunmamak,

Üyelik başvurusu “Yürütme Kurulu” tarafından kaydedilecek ve başvurudan sonraki ilk genel kurul toplantısının gündemine alınacaktır.

Üyelik, başvurulan genel kurulda mevcut üyeler tarafından (2/3) oy çoğunluğu ile onaylanır.

İşbu tüzüğün kabulü ile “Kurucu Üye” sıfatını kazanan ajanslar hakkında bu şart aranmaz.

Madde 5 : 
Yürütme Kurulu; 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 1 Genel Sekreter’den oluşur. Birliğin merkezi Genel Sekreter’in ajansının bulunduğu yerdedir.

Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini, Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapan ülkenin haber ajansının Başkan veya Genel Müdürü üstlenecek ve bu görevini gelecek Genel Kurul toplantısına kadar sürdürecektir.

Genel Sekreter, Genel Kurul tarafından 4 yıllığına seçilir. Başkan Yardımcıları, bir önceki Dönem Başkanı ile 12. maddeye göre belirlenecek bir sonraki Dönem Başkanı’ndan oluşur.

Madde 6:  Yürütme Kurulu gündem hazırlıkları yapmak, gerekli bilgileri hazırlamak ve bu konuda katılımcı ajanslara bilgi vermek amacıyla Genel Kurul toplantısından en az 1 ay önce çalışmalara başlar.

Yürütme Kurulu, gündemi en az 10 gün önceden üye ajanslara iletmekle yükümlüdür.

Yürütme Kurulu gerektiğinde ve acil durumlarda olağanüstü toplanabilir.

Madde 7:   Genel Sekreterliğin yükümlülükleri şunlardır,

a) İki Genel Kurul toplantısı arasında yönetimin devamlılığını

sağlamak

b) Birlik üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak

c) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında alınan kararların

uygulanması için gerekli belgeleri tanzim etmek

d) Diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurmak

e) Görevini yerine getirebilmek için her türlü inisiyatifi kullanmak

Madde 8 :   Ajanslar Birliği’nin çalışmalarında ve yazışmalarında, resmi dil Türkçe (her üyenin kendi lehçesi )’dir.

Madde 9:  Üye ajanslar birlik bünyesindeki Genel Kurul veya Yürütme Kurul toplantılarında en üst düzeydeki yöneticileri tarafından temsil edilir. Ajans yöneticileri toplantılara katılmamaları halinde, en yakın yardımcılarından birini bu -amaçla görevlendirirler.

Madde 10:  Ajanslar Genel Kurul toplantılarında, aralarında en üst düzey yöneticileri ya da temsilcileri olmak üzere en fazla 3 kişi tarafından temsil edilir. Genel Kurul toplantılarında her ajansın 1 oy hakkı vardır.

Yürütme Kurulu toplantılarına katılım da, aralarında en üst düzey yetkililerinin de bulunduğu en fazla 2 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Madde 11:  Yürütme Kurulu üyesi ajansın, görev süresi dolmadan istifa kararı alması halinde, 12. madde uyarınca rotasyon ilkesi çerçevesinde yeni üye belirlenir.

İstifa eden üye Yürütme Kurulu Başkanı ise, müteakip dönem başkanlığını yürütecek olan Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini, boşalan Başkan Yardımcılığı’nı ise rotasyon sırası gelen ajans üstlenir. Genel Kurul 3 ay içinde, Başkanlığı üstlenen ajansın ev sahipliğinde toplanarak yeni yürütme kurulunu onaylar.

Madde 12:  Genel Kurul her yıl, üye ajansların baş harf sıralamasına göre, ülkeler arasında değişimli olarak toplanır. Gerekli hallerde toplantı ülkesi, bir yıl önceki Genel Kurul toplantılarından bir ajansın teklifi ve adaylığı ile gerçekleşir.

Genel Kurul yıllık olağan toplantısı, Yürütme Kurulu’nun raporlarını incelemek ve onaylamak, süresi dolan Yürütme Kurulu üyelerinin seçimlerini yapmak amacı ile toplanır.

Genel Kurul toplantılarında üyelerin en az 2/3 oranında hazır bulunmaları gerekir.

Olağan Genel Kurul toplantısında kararlar salt çoğunlukla alınır.

Madde 13 :   Genel Kurul, Başkanın veya en az 3 üyenin teklifi üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı üyelerin en az (2/3) ‘ünün katılımıyla yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul’da; tüzük değişikliği önerilerinde ve Olağan Genel Kurulun alanına girmeyen tüm konularda (3/4) oyçoğunluğu ile karar alınabilir.

Madde 14 :  Bu tüzük Türkçe (kurucu üye lehçeleriyle) yayınlanmıştır. Hepsi eşit hukuki derecede geçerlidir.

Tüzüğün yorumlanmasında bir anlaşmazlık söz konusu olur ise, Genel Kurul, üyeler arasından seçilen 3 kişiden oluşan bir komite kurar. Bu komite 2 ay içerisinde kararını bildirir ve bu karar tartışmasız kabul edilir.

Madde 15:  15 maddelik bu tüzük kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.