c06SX5puZYWqSfGmuB2vW8g7seGR23-920x340

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününi döretmek hakyndaky Perman

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň uzak möhlete niýetlenen baş ugrunyň işlenip düzülmegi we durmuşa geçirilmegi babatdaky täze ýörelgelere esaslanyp, döwlet syýasatynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagynda ýurdumyzyň diplomatik korpusynyň eýeleýän ornuny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň diplomatik gullugyny has-da pugtalandyrmak we ösdürmek maksady bilen, karar edýärin:
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününi döretmeli we ony her ýylyň 18-nji fewralynda bellemeli.

Bu makaleyi paylaş

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email