TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerBaşqırdıstan
Сит ил эшсе кісін йњлеп итеј єыїєартылды
Іфі, 20 февраль, "Башинформ", Булат Юлбарыїов.
       "Башинформ" агентлыђында јткњрелгњн Рњсњй Федераль миграция хеѓмњтенеѕ Башєортостан Республикаљы буйынса идаралыђы начальнигы вазифаљын башєарыусы Хњмит Нафиєов менњн матбуђат конференцияљы Башєортостан Республикаљында миграция сњйњсњте мњсьњлњлњренњ арналды.
       - Финанс кірсігі арєаљында быйыл кјп кенњ ѓур тіѓіліш ойошмаларында сит ил эшсе кісін йњлеп итеј байтаєєа књметелде йњки бітінлњй туєтатылды, - тине Хњмит Нафиєов. - 2008 йылдыѕ ђинуарында ђына эш бирејселњрѓњн сит ил эшселњре менњн хеѓмњт мінњсњбњттњрен туєтатыу тураљында 633 хњбњр алынды. Былтыр бындай хњл кјѓњтелмњгњйне.
       Хњмит Нафиєов њйтејенсњ, хњѓерге ваєытта Башєортостан Республикаљы территорияљында 12739 сит ил гражданы эшлњй. 2008 йылда 49 сит дњјлњттњн килеп эшлњјселњр љаны 38181 кеше тњшкил иткњйне. 2009 йылђа Башєортостанђа эшкњ килејгњ 28972 ріхсњт бирејгњ квота раїланђан. Эшсе мигранттарѓыѕ тіп ађымы яѓђа кітілњ, тине Хњмит Нафиєов.
 
Санкт-Петербургта "Мусульманка" журналы нњшер ителде
 Іфі, 19 февраль, "Башинформ", Любовь Колоколова.
       Санкт-Петербургта "Мусульманка" єатын-єыѓѓар журналыныѕ беренсе љаны донъя кјрѓе. Был баїма федераль буласає, тип планлаштырыла. Журналдыѕ баш міхњррире Эльвира Низамиева хњбњр итејенсњ, ул Мњскњјѓњ, Санкт-Петербургта, Љамарѓа, Татарстанда, Башєортостанда, Дађстанда, шулай ує БДБ илдњрендњ - Белоруссия, Украина љњм Њзербайжанда таратыласає.
       54 битлек иллюстрациялы баїма биттњрендњ уєыусы "Ђаилњ", "Сњлњмњтлек, спорт, матурлыє", "Буш ваєыт", "Јѓебеѓ тегњбеѓ" кејек актуаль рубрикалар, єыѓыєлы бјлектњр табасає. Беренсе љанынан ує "Ђњрњп теле дњрестњре" бирелњ, "Балалар бите" урынлаштырылђан.
       Яѕы журнал иѕ элек баш єалаларѓа йњшњјсе кјп љанлы башєорт љњм татар диаспоралары вњкилдњренњ, башєа кјп миллњтле республикаларѓан сыєєан мосолман єатын-єыѓѓарына єыѓыєлы буласає.
 
Тіркињлњ ТІРКСОЙ-ѓыѕ 15 йыллыђы айєанлы тантана јтте
Іфі, 19 ђинуар, "Башинформ", Њлфињ Њљлиуллина.
       Тіркињ Республикаљыныѕ баш єалаљы Анкарала ТІРКСОЙ халыє-ара ойошмаљыныѕ 15 йыллыђына арналђан байрам саралары јтте.
       "Башинформ"конецформыначалоформы агентлыђы алдан хњбњр ит ејенсњ, юбилей сараларында республикабыѓ делегацияљы ла њјѓем єатнашты. Башєортостан яђы вњкилдњре - Заљир Исмњђилев исемендњге Іфі дњјлњт сњнђњт академияљы ректоры Ишміхњмњт Ђњлњјетдинов, Рњсњйѓеѕ љњм Башєортостандыѕ атєаѓанђан артисы Юлай Ђњйнетдинов, Хісњйен Њхмњтов исемендњге Башєорт дњјлњт филармонияљы бейејсеље Юлия Чигвинцева. Улар єатнашлыђында Тіркињ телевидениељы тапшырыуѓар њѓерлњне.
       Шулай ує республика вњкилдњре Гази Университеты ректоры профессор Рыза Айхан менњн осрашты, уларѓы Тіркињнеѕ мњѓњнињт љњм туризм министры Эртугрул Гюнай єабул итте, Тіркињ Республикаљына нигеѓ љалыусы Мостафа Кемаль Ататірк мавзолейында, тірлі концерттарѓа булды.
       17 ђинуарѓа беѓѓеѕ делегация вњкилдњрен ТІРКСОЙ илдњре мњѓњнињт министрѓарыныѕ тантаналы књѕњшмњљенњ саєырѓылар љњм уларѓы ойошманыѕ генераль директоры Дјсњн Єасеинов єабул итте.
 
Республика делегацияљы ТІРКСОЙ-ѓыѕ 15 йыллыђына арналђан тантанала єатнашасає
Іфі, 15 ђинуар, "Башинформ", Њлфињ Њљлиуллина.
       Башєортостан Республикаљы делегацияљы ТІРКСОЙ халыє-ара ойошмаљыныѕ 15 йыллыђына арналђан тантанала єатнашыу ісін Анкарађа (Тіркињ) осто. Тіркињлњ 16-18 ђинуарѓа јтњсњк юбилей сараларында Заљир Исмњђилев исемендњге Іфі дњјлњт сњнђњт академияљы ректоры Ишміхњмњт Ђњлњјетдинов, Рњсњйѓеѕ љњм Башєортостандыѕ атєаѓанђан артисы Юлай Ђњйнетдинов, Хісњйен Њхмњтов исемендњге Башєорт дњјлњт филармонияљы бейејсеље Юлия Чигвинцева єатнашасає.
       Билдњле булыуынса, Башєортостан ТІРКСОЙ менњн оѓає йылдар тыђыѓ хеѓмњттњшлек итњ. "Туђанлыє" тірки телле халыєтар театр сњнђњте, "Урал моѕо" тірки йњштњренеѕ музыка ижады халыє-ара фестивалдњре љњм башєа саралар ѓур уѕыш менњн јтњ. Башєортостан ТІРКСОЙ тарафынан јткњрелгњн тірки телле илдњр шађирѓары халыє-ара осрашыуѓарында, рњссамдарѓыѕ ижади лабораторияларында, традицион Опера кіндњрендњ њјѓем єатнаша.
       ТІРКСОЙ халыє-ара ойошмаљын тіѓіј тураљында єарар 1992 йылда туђандаш халыєтар љњм тірки телле илдњр араљында рухи аралашыу традицияларын тергеѓеј маєсатында єабул ителњ. 1993 йылдыѕ 12 июлендњ Єаѓађстанда алты ойоштороусы ил тарафынан "ТІРКСОЙ-ѓы ойоштороу љњм уныѕ эшлњј принциптары тураљында килешеј"гњ єул єуйыла. Љуѕырає ТІРКСОЙ тураљында Килешејгњ кјѓњтејсе илдњр сифатында Башєортостан, Татарстан, Тыва Республикаљы, Хакасия Республикаљы љњм Гагаузия автономиялы территориаль берњмеге єушыла.
       ТІРКСОЙ-ѓыѕ генераль дирекцияљы Анкарала урынлашєан, уныѕ юђары етњксе органы булып тірки телле илдњр мњѓњнињт министрѓарыныѕ Даими Советы тора. ТІРКСОЙ тірки донъяныѕ бітњ илдњрен берлњштерњ, дњјлњт-ара мњѓњни бњйлњнештњрѓе ойоштороу љњм ныђытыу менњн шіђіллњнњ. Тірки халыєтарыныѕ тарихи мираїын љаєлау љњм арттырыу, сыђанаєтары быуаттар тіпкілінњ барып тоташєан бійік мњѓњнињтте пропагандалау - ТІРКСОЙ ойошмаљыныѕ тіп бурыстары бына шулар. 2008 йылда ТІРКСОЙ-ѓыѕ яѕы генераль директоры итеп Єаѓађстан дипломаты Дјсњн Єасеинов љайлана.
 
Сыуаш њѓњбињте кіндњре башлана
 Іфі, 26 ноябрь, "Башинформ", Константин Ивановтыѕ "Нарспи" поэмаљыныѕ 100 йыллыђына арналђан Башєортостан Республикаљында Сыуаш њѓњбињте кіндњре 26-28 ноябрѓњ јтњсњк.
       Сыуаш њѓњбињте кіндњре сиктњрендњ Іфілњ, Бњлњбњйѓњ љњм республиканыѕ сыуаштар тупланып йњшњгњн райондарында јтњсњк саралар серияљы планлаштырылђан. Сыуаш њѓњбињте кіндњрендњ Сыуаш Республикаљыныѕ мњѓњнињт министры Роза Лизакова етњкселегендњ делегация єатнашыуы кітілњ. Делегация составында - шађирѓар, њѓњбињт белгестњре, артистар, сњнђњт эшмњкњрѓњре љњм журналистар.
       Єунаєтар Башєортостан Республикаљы Яѓыусылар союзыныѕ "Шуратал" ("Ађиѓел") сыуаш њѓњби берекмњље ађзалары менњн осрашасає, Іфініѕ сыуаш йњкшњмбе мњктњптњренњ барасає, Башєортостан Республикаљыныѕ Милли музейы экспозицияљы менњн танышасає. Бынан тыш, Єырмыїєалы районыныѕ Љыуыє Шишмњ ауылындађы Сыуаш тарихи-мњѓњни јѓњгендњ љњм Ауырђазы районыныѕ Сыуаш-Єарамалы ауылындађы Василий Николаевтыѕ музейында буласає.
       Сыуаш њѓњбињте кіндњренеѕ иѕ сађыу сараларыныѕ береље булып "Шапчак сасси" сыуаш йырѓарын йњш башєарыусыларѓыѕ тібњк-ара фестиваль-конкурсыныѕ гала-концерты торасає, ул Ауырђазы районыныѕ Талбазы ауылында јтњсњк. Был сараны Бњлњбњй районындађы Ыїлаєбаш ауылында јткњрелњсњк сыуаш шиђрињте љњм мњѓњнињте байрамы тамамлаясає. Был ауыл донъяђа ике кјренекле сыуаш шађирын - Константин Ивановты љњм Яков Ухсайѓы биргњн.
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 30 of 31
  TKA 2008