TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerTataristan
Татарстан белђн Тљркия арасында икътисади мљнђсђбђтлђрне ныгытуга тагын бер адым ясалды

(Казан, 14 февраль, “Татар-информ”, Айгљл Фђхретдинова). Бњген Татарстан-Тљркия эшлекле форумы алдыннан ике республика арасындагы икътисади мљнђсђбђтлђрне ныгытуга тагын бер адым ясалды – 3 мљџим документ имзаланды. Документларныћ икесе “Алабуга” МИЗ белђн Тљркиянећ ике компаниясе арасында тљзелгђн Ниятлђр турындагы Беркетмђ.
Ђле моннан бер ай элек кенђ Татарстанда Тљркиянећ агач эшкђртњне њстерњ буенча танылган “Kastamonu Entegre” компаниясе директоры Онур Гювен визит белђн булып киткђн иде. Аныћ барышында Татарстан территориясендђ ђлеге компаниянећ ДСП, ламинат такталар ќитештерњ буенча заводын урнаштыру мљмкинлеклђре каралды. Ђ бњген Президент Абдуллах Гюль ќитђкчелегендђге Тљркия Республикасы дђњлђт делегациясенећ Татарстанга рђсми визиты барышында, ТР Премьер- министры Рљстђм Мићнеханов белђн Тљркия Республикасыныћ Дђњлђт министры Кюршат Тюзмен катнашында ђлеге тљрек компаниясе белђн “Алабуга” МИЗ арасында Ниятлђр Беркетмђсенђ кул куелды. Аны Татарстан ягыннан Махсус икътисади зоналар белђн идарђ буенча Федераль агентлыкныћ ТР идарђсе ќитђкчесе Игорь Носов, Тљркия ягыннан “Kastamonu Entegre” компаниясе директоры Онур Гювен имзалады. Ђлеге документ нигезендђ тљрек компаниясе “Алабуга” территориясендђ агач продукциясе ќитештерњ производствосын тљзиячђк. Аны гамђлгђ ашыруныћ беренче этабында “Kastamonu Entegre” 100 млн. доллар инвестициялђр кертђчђк. Ђлеге проектныћ ќитештерњ куђте елына 350 мећ тонна продукция ќитештерњ мљмкинлеген бирђ.
Алабуга” МИЗ белђн “Тракья Джам Санайи” тљрек компаниясе арасында тљзелгђн Ниятлђр турындагы Беркетмђне Игорь Носов белђн ђлеге компаниянећ Директорлар советы рђисе Гљлсем Азери имзалады. Татарстан Хљкњмђте башлыгы белдергђнчђ, бу ике тљрек компаниясе “Алабуга” МИЗ да шул рђвешле югары технологик производстолар урнаштыруга барлыгы 200 млн. евро инвестициялђр салачак.
Корстон” кунакханђ-сђњдђ комплексында имзаланган документларныћ љченчесе “Яшел Њзђн фанера заводы” ААЌ белђн Тљркиянећ “Bersey” компаниясе арасында тљзелде. Ул агачэшкђртњ производствосы калдыкларын утильлђштерњ љчен энергетика ќиџазларын сатып алуга кагылышлы килешњ.
Рљстђм Мићнеханов билгелђп узганча, Тљркия бњген Татарстанныћ сђњдђ партнерлары арасында беренче урында тора. Аныћ фикеренчђ, соћгы 3 елда ике арадагы сђњдђ ђйлђнеше књлђменећ 2,5 тапкырга артуы эре файдалы проектларны гамђлгђ ашырырга мљмкинлеклђр ача. Премьер-министр белдергђнчђ, бу кризис шартларында аеруча мљџим. Бу форум Татарстан, Тљркия арасындагы яћа проектларга џђм инициативаларга юл ачар дигђн ышаныч белдерде ул.

 
Казан Кремлендђ Тљркия Президенты белђн Татарстан Президенты сљйлђшњлђр алып барды

(Казан, 14 февраль, "Татар-информ", Сергей Семеркин). Бњген Казан Кремлендђ Тљркия Президенты Абдуллах Гюль белђн Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев сљйлђшњлђр алып барды.
Башта ТР Президенты резиденциясенећ Камин залында Тљркия Президенты белђн Татарстан Президентыныћ ике яклы очрашуы булды. Минтимер Шђймиев Тљркия Президентына Россиягђ дђњлђт визиты кысаларында Татарстанга килње љчен рђхмђт белдерде. Аныћ сњзлђренчђ, Татарстан белђн Тљркия арасында књптђннђн тарихи элемтђлђр урнашкан. Россия белђн Тљркия арасында бик яхшы мљнђсђбђтлђр џђм бу элемтђлђрне кићђйтњ мљмкинлеге ача. Татарстан Президенты ике як љчен дђ файдалы хезмђттђшлек кићђйтелђчђк, дип ышаныч белдерде.
Абдуллах Гюль Россиягђ дђњлђт визиты кысаларында Татарстанга килњче беренче Тљркия Президенты булуы зур шатлык џђм хљрмђт, дип белдерде. Татарстан белђн Тљркияне мђдђни џђм тарихи элемтђлђр берлђштерђ џђм бу Тљркия белђн Россия арасында њзенчђлекле књпер булып тора.
Татарстанда књзђтелгђн хђллђр нык канђгатьлек хисе бирђ. Сездђ сђнђгать њсеш алган, Татарстан дљньяви икътисадта њз урынын булдыру љчен зур адымнар ясый”, - дип билгелђп њтте Тљркия Президенты.
Камин залында очрашудан соћ Колонналы залда Тљркия делегациясе ђгъзалары џђм Татарстан вђкиллђре катнашында сљйлђшњлђр њтте. Анда Тљркиянећ тышкы эшлђр министры Али Бабадќан, Тљркиянећ дђњлђт министры Кюршат Тюзмен, энергетика џђм табигый ресурслар министры Хильми Гюлер, Тљркиянећ Россиядђге Гадђттђн тыш џђм Тулы вђкалђтле Илчесе Хђлил Акынджы, ТР Премьер-министры Рљстђм Мићнеханов, ТР Дђњлђр Советы Рђисе Фђрит Мљхђммђтшин, ТР Президент Аппараты ќитђкчесе Юрий Камалтынов, Татарстан Президентыныћ Тышкы элемтђлђр департаменты директоры Тимур Акулов, Казан мэры Илсур Метшин џђм башка рђсми затлар катнашты.
Беренче тапкыр шундый югары дђрђќђдђ Татарстанга килњегез џђм безгђ тирђн ихтирам књрсђткђнегез љчен бљтен халык исеменнђн тагын бер кат рђхмђт белдерђм”, - дип билгелђп њтте Минтимер Шђймиев њзенећ сђламлђњ чыгышында. Аныћ сњзлђренчђ, Тљркиядђ Татарстан њз элемтђлђрен кићђйтсен љчен бљтен шартлар да тудырылган. Тљркия Хљкњмђте џђм эре компаниялђр ќитђкчелђре белђн дђ шђхси танышлык бар. Бу элемтђлђр ныгытылачак џђм аћа дљньяви финанс кризисы комачауламаячак.
Республика Илбашы Татарстан њсеш алган тљбђк, дип белдерде. Перспективалы мђсьђлђлђрнећ берсе – кече џђм урта бизнеска мљмкин кадђр књбрђк кешене ќђлеп итњ. “Бездђ халык белемле, ђгђр аларны реаль бизнеска ќђлеп итеп булса, њсеш љчен зур потенциал булачак”, - дип билгелђп њтте ул.
Минтимер Шђймиев мђдђни элемтђлђрне ныгыту љчен Тљркиядђ Татарстанныћ мђдђни њзђген, ђ Татарстанда Тљркия мђдђни њзђген оештырырга тђкъдим итте. Ул Казанда Тљркиянећ Генераль консуллыгы пђйда булу, Татарстан љчен генђ тњгел, ђ РФныћ књрше тљбђклђре љчен дђ мљџим роль уйнады, дип билгелђп њтте.
Абдуллах Гюль Казанда беренче булып Тљркиянећ Россиядђге Генераль консуллыгын булдыру Тљркия белђн Татарстан арасындагы њзенчђлекле элемтђ булуына дђлил булып тора, - дип ассызыклады. Бњген Татарстан-Тљркия бизнес-форумында Татарстан белђн Тљркия арасындагы хезмђттђшлек буенча тљгђл эшлђр белдерелде. “Без бу уртак эшне њстерергђ - сђњдђ џђм инвестициялђр књлђмен арттырырга тиеш”, - диде ул.

Тљркия Президенты Мђскђњдђ сљйлђшњлђрдђ Тљркиядђ Россиянећ мђдђни њзђген, ђ Россиядђ Тљркия мђдђни њзђген оештыру мђсьђлђсе буенча фикер алышынды, дип белдерде. “Без Тљркиядђ Татарстанныћ мђдђни њзђген, ђ Татарстанда Тљркия мђдђни њзђген оештыруга да ућай карыйбыз”, - диде Абдуллах Гюль.
Казан Кремлендђ сљйлђшњлђр тђмамлангач, Тљркия џђм Татарстан Президентлары Татарстан белђн Тљркия гаммђви мђгълњмат чаралары вђкиллђре белђн аралашты.
Минтимер Шђймиев 2008 елда Тљркия белђн Татарстан арасында тауар ђйлђнеше 2 тапкыр артты џђм 3 миллиардка якын АКШ доллары тђшкил итте, дип белдерде. Тљркия ТР территориясендђ чит ил капиталы белђн теркђлгђн предприятиелђр саны буенча беренче урында тора. Тљркия компаниялђре тарафыннан Казанныћ 1000 еллыгына ђзерлек буенча зур књлђмдђ эшлђр башкарылды. Республикада Тљркиянећ эре џђм танылган компаниялђре пђйда була. Бу љлкђдђ Тљркиянећ Россиядђге илчелеге џђм Тљркиянећ Казандагы Генераль консуллыгы зур роль уйный.
Тљркиянећ кунакчыл курортларын татарстанлылар њз итђ. Якынча мђгълњматлар буенча, 2008 елда 100 мећнђн артык татарстанлы Тљркия курортларында ял иткђн. Без Казаннан Анталия џђм Истанбулга авиарейслар санын арттыру турында сљйлђшњлђр алып барачакбыз”, - дип белдерде Татарстан Президенты.
Татарстан белђн Тљркияне 2011 елда Универсиада Тљркия шђџђре Эрзурумда, ђ 2013 елдагы Универсиада Казанда њткђрелње дђ берлђштерђ. Татарстан белђн Тљркия бу љлкђдђ хезмђттђшлек итђчђк.
Безнећ халыкны мђдђният, уртак традициялђр, бер-берсенђ якын тел џђм бер дин берлђштерђ. Без шулай ук Ислам конференция оешмасы, ИРСИКА, ТЮРКСОЙ кысаларында хезмђттђшлек мљмкинлеклђрен файдаланабыз џђм килђчђктђ дђ шулай эшлђячђкбез. Татарстан белђн Тљркия арасындагы џђр яклы элемтђлђр ныгытылачак”, - дип белдерде Минтимер Шђймиев.

Абдуллах Гюль шулай ук икътисад, мђдђният џђм фђн љлкђсендђ Татарстан белђн Тљркия арасында хезмђттђшлек њсњенђ љмет белдерде. Татарстан белђн элемтђлђрне њстерњ Россия белђн дустанђ мљнђсђбђтлђр урнаштыру љчен мљџим чара булды. Тљркия компаниялђре Татарстан территориясендђ ућышлы эшли. Моныћ белђн бђйле рђвештђ, Тљркия Президенты ТР Президенты белђн республика Премьер-министрына Тљркия компаниялђренђ ышаныч белдергђннђре љчен рђхмђт белдерде.
Абдуллах Гюль машина тљзелеше џђм нефть химиясе љлкђсендђ Татарстанныћ ућышларын билгелђп њтте џђм Тљркия эшмђкђрлђренђ Татарстан бизнесы белђн эшлекле элемтђлђрне ќайга салу џђм кићђйтњдђ ућышлар телђде.
Тљркия Президенты џђм Татарстан Президенты сљйлђшњлђр тђмамлангач, Казан Кремлен карадылар. Алар Благовещенский соборында булдылар, анда президентларны Казан џђм Татарстан архиепискобы Анастасий каршы алды. Кол Шђриф мђчетендђ аларны ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе Госман хђзрђт Исхакый џђм Кол Шђриф мђчете имамы Рамил хђзрђт Юнысов каршы алды.
Абдуллах Гюль џђм Минтимер Шђймиев мђчет фонында фотога тљште.

 
ТР ил књлђмендђ цифрлы телевидение проектын гамђлгђ ашыруныћ беренче этабына кертелђ

(Казан, 13 февраль, “Татар-информ”, Айгљл Фђхретдинова). Гамђлдђге аналоглы системаны саклап, телерадиоканаллар санын арттыру чыгымнары бњген њзен акламый. Шућа хђзер ил књлђмендђ цифрлы технологиялђрне њстерњгђ зур игътибар бирелђ. Аныћ максаты - халыкны књп каналлы џђм сыйфатлы теле-радиотапшырулар белђн тђэмин итњ. Бу хакта бњген ТР Мђгълњматлаштыру џђм элемтђ министрлыгыныћ коллегия утырышында да сњз булды.
Билгеле булганча, бњгенге кљндђ “РФ Цифрлы телерадиотапшыруларны њстерњ” дигђн федераль программа инде ђзер. Шушы кљннђрдђ ул РФ Тљбђклђр њсеше министрлыгында расланган. “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП генераль директоры урынбасары Сергей Трубицин белдергђнчђ, аны гамђлгђ ашыруныћ беренче этабында халыкка 9-10 федераль каналдан торган тњлђњсез пакет тђкъдим ителђчђк. Алга таба цифрлы каналларны эченђ алган тагын ике пакетны гамђлгђ кертњ нияте бар. Алары инде тљбђклђр катнашында, алар ихтыяќыннан чыгып формалаштырылачак. Бу проектны гамђлгђ ашыру алга таба гражданнарга цифрлы телевидение ярдђмендђ 24 тњлђњсез канал карау мљмкинлеге бирђ. 2009 елда барлык субъектлар њзлђрендђ цифрлы телевидениене њстерњ программаларын эшлђргђ тиеш.
Узган ел “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП белђн Татарстан Хљкњмђте арасында республика территориясендђ цифрлы телевидениене њстрерњ турындагы килешњ имзаланган иде. “Россия телевизион џђм радиотапшырулар челтђре” ФДУП ќитђкчесе белдергђнчђ, Татарстан ил књлђмендђ цифрлы телевидение проектын гамђлгђ ашыруныћ беренче этабына кертелђ. Ул 2010-2012 елларны эченђ ала. Быел Татарстанда “2009-2015 елларга ТР Цифрлы телевидениене оештыру” максатчан программасы эшлђнђчђк. Быел шулай ук гамђлдђге антенна хуќалыкларын модернизациялђњ, программалар пакетын республика, муниципаль эчтђлек белђн баету, республика программалары кысаларында аларны финанслауны оештыру юллары эзлђнђчђк. Шулай ук авыл районнарында цифрлы телевидениенећ тђќрибђ зоналары челтђре кићђйтелђчђк.

TR il külämendä sifrlı televidenie proektın ğamälgä aşırunıñ berençe etabına kertelä

(Qazan, 13 fevral', “Tatar-inform”, Aygöl Fäxretdinowa). Ğamäldäge analoglı sistemanı saqlap, teleradiokanallar sanın arttıru çığımnarı bügen üzen aqlamıy. Şuña xäzer il külämendä sifrlı texnologiälärne üsterügä zur iğtibar birelä. Anıñ maqsatı - xalıqnı küp kanallı häm sıyfatlı tele-radiotapşırular belän tä'min itü. Bu xaqta bügen TR Mäğlümatlaştıru häm elemtä ministrlığınıñ kollegiä utırışında da süz buldı.
Bilgele bulğança, bügenge köndä “RF Sifrlı teleradiotapşıyrularnı üsterü” digän federal' programma inde äzer. Şuşı könnärdä ul RF Töbäklär üseşe ministrlıygında raslanğan. “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP general' direktorı urınbasarı Sergey Trubitsin beldergänçä, anı ğamälgä aşırunıñ berençe etabında xalıqqa 9-10 federal' kanaldan torğan tüläwsez paket täqdim iteläçäk. Alğa taba sifrlı kanallarnı eçenä alğan tağın ike paketnı ğamälgä kertü niäte bar. Aları inde töbäklär qatnaşında, alar ixtıäcınnan çığıp formalaştırılaçaq. Bu proektnı ğamälgä aşıru alğa taba grajdannarğa sifrlı televidenie yärdämendä 24 tüläwsez kanal qaraw mömkinlege birä. 2009 yılda barlıq subyektlar üzlärendä sifrlı televideniene üsterü programmaların eşlärgä tieş.
Uzğan yıl “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP belän Tatarstan Xökümäte arasında respubliqa territoriäsendä sifrlı televideniene üstrerü turındağı kileşü imzalanğan ide. “Rossiä televizion häm radiotapşırular çeltäre” FDUP citäkçese beldergänçä, Tatarstan il külämendä sifrlı televidenie proektın ğamälgä aşırunıñ berençe etabına kertelä. Ul 2010-2012 yıllarnı eçenä ala. Bıyıl Tatarstanda “2009-2015 yıllarğa TR Sifrlı televideniene oyıştıru” maqsatçan programması eşlänäçäk. Bıyıl şulay uq ğamäldäge antenna xucalıqların modernizatsiäläü, programmalar paketın respubliqa, munitsipal' eçtälek belän bayıtu, respubliqa programmaları qısalarında alarnı finanslawnı oyıştıru yulları ezlänäçäk. Şulay uq awıl rayonnarında sifrlı televidenieneñ täcribä zonaları çeltäre kiñäyteläçäk.

 
РФ џђм Тљркия арасындагы парламентара хезмђттђшлек активлашты, дип саный Борис Грызлов

Казан, 13 февраль, «Татар-информ»). Россия белђн Тљркия арасындагы дустанђ мљнђсђбђтлђр парламентара хезмђттђшлектђ чагыла, анысы соћгы елларда сизелерлек активлашты. Бу хакта бњген Тљркия Президенты Абдуллах Гюль белђн очрашуда Дђњлђт Думасы Рђисе Борис Грызлов белдерде. РФ белђн Тљркиянећ хезмђттђшлеге књп планлы характерда, ике илнећ позициясе мљџим мђсьђлђлђр буенча туры килђ яки бер-берсенђ якын, дип билгелђп њтте Грызлов. “Парламентарийлар бу процесска кулдан килгђн кадђр хезмђт куялар”, - дип ассызыклады спикер џђм 2006 елда Тљркия парламенты делегациясенећ РФга эш сђфђре белђн килњен, ђ 2008 елда Россия парламентарийлары Тљркиядђ булуларын искђ тљшереп њтте. “Делегациялђр белђн алмашу даими булыр, дип ышанам”, - диде Грызлов.
Дђњлђт Думасы Рђисе сњзлђренчђ, Россия-Тљркия сђяси диалогыныћ югары дђрђќђдђ булуы ике яклы икътисади элемтђлђрне кићђйтњгђ ућай йогынты ясый. Россия белђн Тљркия арасындагы сђњдђ ђйлђнеше ел саен берничђ миллиард долларга арта џђм 2008 елда 38 миллиард сумга ќиткђн, дип билгелђп њтте Грызлов. Бу хакта edinros.ru.
хђбђр итђ.
Искђ тљшереп њтђбез, Тљркия Президенты Абдуллах Гюль љч кљнлек дђњлђт визиты белђн Россиягђ килде. Ул РФ Президенты Дмитрий Медведев џђм Премьер-министр Владимир Путин белђн сљйлђшњлђр алып барачак. Моннан тыш, Гюль ике илнећ сђњдђ-сђнђгать палаталары оештырган бизнес-форумда катнаша, аннары Казанга китђчђк.

RF häm Törkiä arasındağı parlamentara xezmättäşlek aktivlaştı, dip sanıy Boris Grıyzlov

(Qazan, 13 fevral', «Tatar-inform»). Rossiä belän Törkiä arasındağı dustanä mönäsäbätlär parlamentara xezmättäşlektä çağıla, anısı soñğı yıllarda sizelerlek aktivlaştı. Bu xaqta bügen Törkiä Prezidentı Abdullax Gyul' belän oçraşuda Däwlät Duması Räise Boris Grıyzlov belderde.
RF belän Törkiäneñ xezmättäşlege küp planlı xarakterda, ike ilneñ pozitsiäse möhim mäs'älälär buyınça turı kilä yäki ber-bersenä yaqın, dip bilgeläp ütte Grıyzlov. “Parlamentariylar bu protsessqa quldan kilgän qadär xezmät quyalar”, - dip assızıqladı spiker häm 2006 yılda Törkiä parlamentı delegatsiäseneñ RFğa eş säfäre belän kilüen, ä 2008 yılda Rossiä parlamentariyları Törkiädä buluların iskä töşerep ütte. “Delegatsiälär belän almaşu daimi bulır, dip ışanam”, - dide Grıyzlov.
Däwlät Duması Räise süzlärençä, Rossiä-Törkiä säyäsi dialogınıñ yuğarı däräcädä buluı ike yaklı iqtisadi elemtälärne kiñäytügä uñay yoğıntı yasıy. Rossiä belän Törkiä arasındağı säwdä äyläneşe yıl sayın berniçä milliard dollarğa arta häm 2008 yılda 38 milliard sumğa citkän, dip bilgeläp ütte Grıyzlov. Bu xaqta edinros.ru.
xäbär itä.
İskä töşerep ütäbez, Törkiä Prezidentı Abdullax Gyul' öç könlek däwlät vizitı belän Rossiägä kilde. Ul RF Prezidentı Dmitriy Medvedev häm Prem'yer-ministr Vladimir Putin belän söyläşülär alıp baraçaq. Monnan tış, Gyul' ike ilneñ säwdä-sänäğät palataları oyıştırğan biznes-forumda qatnaşa, annarı Qazanğa kitäçäk.

 
Россия мљслимђлђренећ њз журналы нђшер ителђ башлады
Казан, 11 февраль, “Татар-информ”). Россия мљслимђлђренећ њз журналы чыга башлады. Рус телендђ нђшер ителњче “Мусульманка” басмасы 54 биттђн гыйбарђт џђм ул “Гаилђ”, “Сђламђтлек, спорт, матурлык”, “Ял вакыты”, “Њзебез тегђбез” кебек актуаль рубрикалардан џђм “Барысы турында да аз-азлап”, “Сђяхђт”, “Гарђп теле дђреслђре” кебек бњлеклђрдђн тора, дип белдерђ ИсламРФ сайты.
Ђйтергђ кирђк, мљселманнар љчен бай иллюстрациялђр белђн журнал чыгару телђге моћа кадђр дђ булмады тњгел. Мондый идея белђн мљселман оешмалары да, шђхси инициаторлар да чыккан иде, лђкин аларныћ телђге тормышка ашмый калды.
Февраль аенда беренче саны дљнья књргђн “Мусульманка” журналы башлангыч чорда Россиянећ барлык тљбђклђрендђ — Мђскђњ, Санкт-Петербург шђџђрлђрендђ, Самара љлкђсендђ, Татарстан, Башкортстан, Дагыстан республикаларында, шулай ук БДБ иллђрендђ — Белоруссия, Украина џђм Ђзђрбђйќанда таратылачак.
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 14 Sonraki > Son >>

Sayfa 11 > 14
  TKA 2008